Apurahat

 

Kevään 2019 KOURA-apurahojen saajat on valittu

 

Kouran koulutuslautakunta päätti kevään 2019 apurahojen saajat kokouksissaan 18.4. ja 13.5.2019. Apurahahakemuksen jätti määräaikaan mennessä 81  hakijaa, heistä 62 saa apurahan. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 110 700 euroa. Projektirahahakemuksia tuli 12, joista 6 hyväksyttiin. Myönnettyjen projektiapurahojen yhteissumma on noin 41 000 euroa.

Koulutusrahasto KOURAn varat ovat osa radio- ja televisio-ohjelmista perittyjä tekijänoikeuskorvauksia, jotka tilittää Kopiosto ry. KOURA:n apurahoja voivat hakea Ylen, MTV Oy:n ja Mediahub Helsinki Oy:n vakituiset ja määräaikaiset työntekijät, jotka ovat olleet luomassa tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia. Stipendit on tarkoitettu kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaan media-alan journalistiseen ja taiteelliseen jatko-opiskeluun, media-alaa kehittävään tutkimus- tai selvitystyöhön sekä media-alan koulutukselliseen sisältöjen kehittämiseen.

Apurahojen ja projektiapurahojen seuraava hakuaika on lokakuussa 2019. 

Yhteystiedot:

Päivi Stark, Kouran asiamies
paivi.stark@yle.fi

0400898306        

  

Koulutusrahasto KOURA jakaa apurahoja keväisin ja syksyisin

 

KOURA myöntää kahdenlaisia apurahoja: henkilökohtaisia apurahoja ja projektiapurahoja. Kevään haku on maaliskuussa ja syksyn haku lokakuussa. Haun käynnistymisestä ilmoitetaan KOURAn verkkosivuilla. 

Apurahat ja projektiapurahat on tarkoitettu media-alan työntekijöille, jotka työssään tuottavat tai ovat tuottaneet tekijänoikeudenalaista sisältöä. Stipendejä voivat hakea kaikki Yleisradion, MTV:n ja Mediahub Helsinki Oy:n vakituiset tai määräaikaiset aikapalkkaiset työntekijät, joiden työsuhde on kestänyt yhteensä yli 6 kuukautta. 

Hakemusten tulee sisältää selvitys apurahan hakijan/projektin vetäjän työhistoriasta ja tehdyn työn tekijänoikeudellisesta sisällöstä viimeiseltä kolmelta vuodelta. Apurahan hakijan/projektin vetäjän ammattinimike ei siten ole yksin ratkaiseva apurahan saamisen kriteeri. Apurahahakemuksesta tulee myös ilmetä yksityiskohtainen ja hyvin perusteltu käyttösuunnitelma kustannusarvioineen. Projektiapurahahakemukseen vaaditaan edellisen lisäksi myös yhteinen kehittämistavoite ja projektin tuotos.  

Apurahoja ja projektiapurahoja ei myönnetä virallisten hakukuukausien ulkopuolella eikä päätöksiä tehdä takautuvasti.    

Apurahan hakulomake

Projektiapurahan hakulomake

 

Lue allaolevat tarkemmat ohjeet ennen hakemuksen täyttämistä:

 

Hakukelpoisuus

Apurahoja ja projektiapurahoja voivat hakea kaikki Yleisradion, MTV:n ja Mediahub Helsinki Oy:n vakituiset tai määräaikaiset aikapalkkaiset työntekijät, jotka ovat työssään olleet luomassa tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia. Työsuhteen tulee hakuhetkellä olla ollut voimassa yhteensä yli 6 kuukautta. Hakukelpoistuuteen vaikuttaa myös seuraavat seikat:

 • muusikoille apurahat voidaan myöntää vasta vakinaistamisen jälkeen
 • apurahaa ei voi hakea, mikäli hakijan edellisestä KOURA-apurahasta on kulunut alle kaksi (2) vuotta 
 • projektiraha ei ole esteenä henkilökohtaisen apurahan saamiselle  
 • projektiapurahaa ei voi hakea, mikäli hakijan edellisestä KOURA-projektirahasta on kulunut alle kaksi (2) vuotta 
 • projektirahaa hakee työryhmä, jolloin vähintään ryhmän vetäjän tulee täyttää em. hakukelpoisuuden ehdot 
 • KOURA-palkinnot eivät ole esteenä apurahan/projektiapurahan saamiselle 

 

Hakemuksen sisältö

Hakemuksen tulee sisältää selvitys apurahan hakijan/projektin vetäjän työhistoriasta ja tehdyn työn tekijönoikeudellisesta sisällöstä viimeiseltä kolmelta vuodelta. Apurahan hakijan/projektin vetäjän ammattinimike ei siten ole yksin ratkaiseva apurahan saamisen kriteeri. 

Apurahahakemuksesta tulee ilmetä yksityiskohtainen ja hyvin perusteltu käyttösuunnitelma kustannusarvioineen. Projektiapurahahakemukseen vaaditaan edellisen lisäksi myös yhteinen kehittämistavoite ja projektin tuotos.  

 

Muuta huomioitavaa

 • projektilla on oltava selkeä ei-kaupallinen päämäärä, joka hyödyttää myös muita kuin        projektiin osallistuneita. 
 • festivaalitapahtumiin tulee hakea henkilökohtaista apurahaa, ei projektiapurahaa. 
 • vain syksyn apurahahaussa voidaan hakea Radiodays ja Input - apurahoja. 

 

Apurahaa voi hakea 

 • media-alan journalistisiin ja taiteellisiin täydentäviin opintoihin kotimaassa ja ulkomailla sekä moniosaamiseen tähtäävään koulutukseen
 • media-alaa kehittävään selvitys- ja tutkimustyöhön
 • media-alan oppimateriaalien laatimiseen
 • media-alan festivaali- ja seminaarimatkoihin 
 • ammatissa tarvittavan kielitaidon tai muun erikoistaidon kehittämiseen
 • kokeiluprojektien ideoinnin ja kehittelyn tukemiseen

     Rahaa voidaan myöntää esimerkiksi:

 • seminaarien ja ryhmäopetuksen järjestämiseen
 • media-alan koulutukselliseen sisältöjen ja ilmaisun kehittämiseen, joka ei suoranaisesti liity ohjelmatyöhön ja pilotointiin
 • sellaisten oppimateriaalien valmistukseen, jotka kehittävät taiteellista ja journalistista media-alan työtä

 

Apurahaa ei voi hakea 

 • ammatillisiin perusopintoihin
 • laitehankintoihin
 • ateria yms. kuluihin

 

Apurahojen suuruus ja käyttö

Henkilökohtaisten apurahojen suuruus vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. Erittäin vaativaan ammatilliseen koulutukseen voi hakea myös suurstipendiä, joka voi olla tarvittaessa suuruudeltaan yli 10 000 euroa. Työskentelyapurahoja voidaan myöntää enintään neljä kappaletta kalenterivuodessa. Projektirahojen suuruutta ei ole ennakkoon määritelty.

 • ennen apurahan maksuunpanoa tulee apurahansaajan allekirjoittaa apurahan käyttöä ja raportointia koskeva sitoumus  
 • matkat on toteutettava edullisinta mahdollista vaihtoehtoa hyödyntäen
 • apurahan käyttötarkoituksen tai käyttöajan muutosta on pyydettävä kirjallisesti. Tällöin rahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa oleellisesti muuttua
 • apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä
 • mikäli apurahaa ei ole käytetty tai raporttia toimitettu kahden vuoden sisällä rahan myöntämisestä, on apuraha palautettava

 

Raportointi

Apurahan käytöstä on toimitettava kirjallinen selvitys KOURA:n koulutuslautakunnalle kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Raportti kirjoitetaan lomakkeelle, joka löytyy KOURA:n internetsivulta (tämän sivun yläosasta: Raportointilomake). Raportti on allekirjoitettava ja mukaan on liitettävä pdf-kopiot kulutositteista. Raportti toimitetaan KOURA:n asiamiehelle: paivi.stark@yle.fi.

 

Vakuutuksista

Vapaa-ajalla tapahtuvat matkat stipendiaatti vakuuttaa itse. Muistathan tarkistaa oman liittosi vakuutukset.

 

Lisätietoja:

Kouran asiamies

Päivi Stark (paivi.stark@yle.fi)

0400898306