Apurahat

 

Syksyn 2019 KOURA-apurahojen saajat on valittu. Seuraava apurahahaku on 1.3.-31.3.2020.

 

Tarkemmat tiedot myönnetyistä apurahoista löytyvät valikosta vasemmalla.

 

KOURAn apurahaohjeet

 

Hakuajat

 

KOURA:n apurahahaku on lokakuussa ja maaliskuussa. Apurahoja ei myönnetä virallisten hakuaikojen ulkopuolella eikä päätöksiä tehdä takautuvasti. Hakuohjeet julkaistaan KOURA:n verkkosivuilla aina hakukuukauden ensimmäisenä päivänä. 

 

Hakukelpoisuus

 

KOURA:n apurahoja voivat hakea Ylen ja MTV Oy:n (ja sen tytäryhtiöiden) vakituiset ja määräaikaiset aikapalkkaiset työntekijät, jotka ovat olleet luomassa tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia. Apurahoihin ovat oikeutettuja määräaikaiset, jotka ovat olleet määräaikaisina yhteensä yli 6 kuukautta edellisen kalenterivuoden alusta. Työsuhteen voimassaoloa hakuhetkellä ei edellytetä. Muusikoille apuraha voidaan myöntää vasta vakinaistamisen jälkeen. Kuluapurahoja ja työskentelyapurahoja myönnetään myös työryhmille, jolloin työryhmän vetäjän on täytettävä edellämaintut hakukelpoisuuden ehdot.

Apurahan hakijan/työryhmän vetäjän ammattinimike ei  ole yksin ratkaiseva apurahan saamisen kriteeri vaan hakijan/työryhmän vetäjän työn tekijänoikeudellisesti merkittävä sisältö. 

Apurahoja myönnetään seminaarien/ryhmäopetusten järjestämiseen myös yrityksille, yhteisöille, yksityisille elinkeinonharjoittajille ja muille kuin Ylen tai MTVn (ja sen tytäryhtiöiden) työntekijöille.

Hakukelpoisuuteen vaikuttavat myös seuraavat seikat:

 • apurahaa ei voi hakea, mikäli hakijan edellisestä KOURA-apurahasta on kulunut alle kaksi (2) vuotta (hakukelpoisia syksyn 2019 haussa ovat siten ne, joiden edellinen apuraha on myönnetty keväällä 2017 tai aiemmin)
 • työryhmä ei voi hakea apurahaa, mikäli hakijan edellistä henkilökohtaisesta apurahasta on kulunut alle kaksi (2) vuotta
 • työryhmä ei voi hakea apurahaa, mikäli hakijan edellisestä työryhmäapurahasta, jossa hakija on toiminut myös vetäjänä, on kulunut alle kaksi (2) vuotta

 Hakukelpoisuuteen ei vaikuta:

 • mikäli olet ollut kahden vuoden sisällä Kouran tukemassa työryhmässä jäsenenä, se ei estä henkilökohtaisen apurahan/työskentelyapurahan saamista
 • ammattiliiton jäsenyys
 • saamasi KOURA-palkinnot 


Apurahojen käyttötarkoitukset

 

Koura voi myöntää apurahoja vain Koura-sopimuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin, joiden on oltava myös tuloverolain näkökulmasta verovapaita (opintoja, tieteellisiä tutkimuksia tai taiteellista toimintaa). Apurahoja myönnetään:

Kouluttautumiseen:

 • Media-alan journalistisiin ja taiteellisiin täydentäviin opintoihin kotimaassa ja ulkomailla:
 • ammatillisen osaamisen päivittämiseen
 • moniosaamisen kehittämiseen
 • tutkintoon johtavien opintojen osien/modulien suorittamiseen, mikäli hankittavan osaamisen voidaan tulevaisuudessa katsoa laajentavan nykyistä ammatillista osaamista
 • media-alan festivaali- ja seminaarimatkoihin
 • ammatissa tarvittavan kielitaidon tai muun erikoistaidon kehittämiseen
 • seminaarien ja ryhmäopetusten järjestämiseen

Erilaisiin kokeiluihin:

 • henkilökohtaisten kokeiluprojektien ideoinnin ja kehittelyn tukemiseen (esim. käsikirjoitustyö, joka ei suoraan liity ohjelmatyöhön ja pilotointiin)
 • media-alan koulutuksellisten sisältöjen ja ilmaisun kehittämiseen (joka ei suoraan liity ohjelmatyöhön ja pilotointiin)

Lisäksi apurahoja myönnetään:

 • media-alan journalistista ja taiteellista työtä kehittävän oppimateriaalin valmistukseen
 • media-alaa kehittävään selvitys- ja tutkimustyöhön     


Apurahoja ei myönnetä:

 • kokonaisten ammatillisten perusopintojen suorittamiseen 
 • laitehankintoihin
 • ateria- yms. kuluihin (poikkeuksena työskentelyapuraha, joka on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen)
 • kohteisiin, joilla on kaupallinen päämäärä 
 • virkistystarkoituksiin 
 • takautuvasti jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin
 • käyttötarkoituksiin, jotka verottaja on määritellyt tuloverolain alaiseksi 

 

Apurahatyypit 

 

Apurahat jaotellaan kulu- ja työskentelyapurahoihin. Nämä eroavat mm. raportointikäytäntöjen osalta. Näitä molempia haetaan samalla lomakkeella. Kaikki hakulomakkeet löytyvät tämän sivun alaosasta kohdasta "hakulomakkeet".


Kuluapurahat 


Kuluapuraha on tarkoitettu kattamaan hakemuksessa määritellyt kustannukset, jotka on todennettava kuitein raportoinnin yhteydessä. Kuluapurahoja myönnetään henkilökohtaisina tai työryhmälle. Työryhmän puolesta raportoinnista vastaa aina projektin vetäjä. 

Huomioi myös: 

 • festivaalitapahtumiin tulee hakea henkilökohtaista apurahaa
 • Radiodays- ja Input-apurahoja voidaan hakea vain lokakuussa

 

Työskentelyapurahat 


Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan elinkustannuksia. Työskentelyapurahan käyttö sovittuun tarkoitukseen todennetaan esittämällä hakemuksessa kuvattu tuotos. Työskentelyapurahoja myönnetään henkilökohtaisina tai työryhmälle. Työryhmän puolesta raportoinnista vastaa aina projektin vetäjä. 

Huomioi myös:

 • samaan kohteeseen työskentelyapurahaa myönnetään vain yhden kerran
 • työskentelyapurahaa ei voi käyttää palkallisen loman aikana
 • muualta saadut apurahat samaan kohteeseen eivät ole este, mutta hakijan on selvitettävä hakemuksessa muualta saadut tai haetut apurahat
 • työryhmässä voi olla myös freelancereita ja liittoihin kuulumattomia henkilöitä, mutta ryhmän vetäjän on täytettävä edellä mainitut ehdot koskien hakukelpoisuutta
 • työryhmän projektilla on oltava selkeä ei-kaupallinen päämäärä, joka hyödyttää myös muita kuin projektiin osallistuneita. 

Työskentelyapurahan enimmäismäärä:

Myönnettävän apurahan enimmäismäärä on vuosittain sama kuin verottajan määrittelemä apurahan verovapaa enimmäismäärä. Vuonna 2019 enimmäismäärä on 20.700 euroa. Summa sisältää myös mahdolliset muut työstä aiheutuvat kustannukset. Edellä mainittua enimmäismäärää voidaan tarvittaessa korottaa siihen kohdistuvien verottajan hyväksymien ns. luonnollisten vähennysten verran. Luonnollisia vähennyksiä ovat kustannukset opintomateriaalista, apuhenkilöistä, matkoista, puhtaaksikirjoituksesta ja muut välittömästi tutkimustoimintaan liittyvät menot. Myös työryhmälle maksettava työskentelyapuraha voi olla maksimissaan verottajan määrittelemä apurahan verovapaa enimmäismäärä. Työskentelyapurahaa voi hakea enimmillään yhdeksi vuodeksi.


Apurahat seminaarien/ryhmäopetusten järjestämiseen

 

Seminaari-/ryhmäopetusapuraha on tarkoitettu luennoitsijan palkkioihin, pääsylippuihin (kattamaan pääsylipputuloja ilmaiseksi jaettavista lipuista) tai muihin hakemuksessa yksilöityihin kustannuksiin.  Apurahan käyttö seminaareihin/ryhmäopetukseen on todennettava raportoinnin yhteydessä hakemuksessa sovitulla tavalla. 

Huomioi myös: 

 • apuraha seminaarien/ryhmäopetuksen järjestämiseen voidaan myöntää yrityksille, yhteisöille, yksityisille elinkeinonharjoittajille ja luonnollisille henkilöille
 • ehtoja hakijan hakukelpoisuudesta ei tarvitse noudattaa koskien karenssisääntöä tai hakevan tahon työn tekijänoikeudellista sisältöä 
 • muualta saadut apurahat samaan seminaariin/ryhmäopetukseen eivät ole este, mutta hakijan on selvitettävä hakemuksessa muualta saadut tai haetut apurahat 
 • mikäli apuraha myönnetään seminaariin/ryhmäopetukseen, lippuja on jaettava ennalta sovitulla tavalla myös Kouran apurahaan hakukelpoisille henkilöille  
 • mikäli apuraha myönnetään seminaariin/ryhmäopetukseen, järjestävän tahon on pyrittävä jakamaan liput henkilöille, joiden työ on tekijänoikeudellisesti merkityksellistä. Lippujen jakamisen käytännöt on kuvattava hakemuksessa. 

   

  Hakemusten keskeinen sisältö

   

  Kaikkien hakemusten keskeinen tieto on hyvin perusteltu apurahan käyttösuunnitelma, selvitys apurahan hakijan/työryhmän vetäjän työhistoriasta ja selvitys tehdyn työn tekijänoikeudellisesta sisällöstä viimeiseltä kolmelta vuodelta. Työryhmien apurahahakemukseen vaaditaan edellisen lisäksi myös yhteinen kehittämistavoite ja projektin tuotos.  

  Mikäli haet apurahaa seminaarin/ryhmäopetuksen järjestämiseen, kerro mahdollisimman kattavasti tapahtumasta. Apurahaa seminaarien järjestämiseen voidaan myöntää vain, mikäli tapahtuma hyödyttää Koura-apurahan piiriin kuuluvia työntekijöitä. Keskeinen tieto on tästä syystä myös se, miten se toteutetaan käytännössä.

   

  Hakulomakkeet

   

  Hakulomakkeet julkaistaan tässä hakukuukauden ensimmäisenä päivänä eli 1.3. ja 1.10.

  Alla avuksesi malleja, joista saat tukea perustelujen kirjoittamiseen:  

   

  Huomioi myös nämä ennen apurahan hakua

   

  • apurahansaajan tulee allekirjoittaa apurahan käyttöä, raportointia, mahdollista palautusta ja hakijan henkilötietojenkäsittelyä koskeva sitoumus  
  • KOURA on Kopioston alainen, joten apurahan mahdollisesta käytöstä työaikana on sovittava työnantajan kanssa etukäteen
  • KOURA ei missään tilanteessa vastaa apurahan saajien vakuutuksista. Tarkista vakuutusturvasi työnantajaltasi ja mahdolliselta ammattiliitoltasi
  • apurahansaajan on varattava työskentelyapurahastaan noin 15 % vakuutusmaksuihin ja huolehdittava itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta. Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnetystä apurahasta on suoritettava lakisääteiset vakuutusmaksut. Vakuutusmaksut sisältyvät työskentelyapurahan enimmäismäärään.
  • matkat on toteutettava edullisinta mahdollista vaihtoehtoa hyödyntäen

   

  Apurahan käyttöaika ja suunnitelmien muutokset 

   

  • apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä
  • KOURAlla on oikeus vaatia apurahan palautusta, mikäli alkuperäinen rahan käyttötarkoitus on muuttunut. Tällaiset muutokset voivat koskea mm. käyttökohdetta, muita rahoittajia, aikataulua, tavoitetta, tuotosta, työryhmän kokoonpanon muutoksia.
  • edellämainituista  muutoksista on informoitava KOURAn koulutuslautakuntaa etukäteen ja kirjallisesti.

   

  Raportointi

   

  • kaikista apurahoista on toimitettava kirjallinen selvitys KOURA:n koulutuslautakunnalle kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä
  • työryhmän osalta raportoinnista vastaa hakemuksessa mainittu ryhmän vetäjä palautuksesta koko työryhmän osalta 
  • raportti kirjoitetaan tälle lomakkeelle: Raportointilomake 
  • raportti on allekirjoitettava ja mukaan on liitettävä pdf-kopiot kulutositteista tai toimitettava etukäteen sovittu todennus apurahan käytöstä. 
  • raportti toimitetaan sähköisessä muodossa KOURA:n asiamiehelle: paivi.stark@yle.fi.


  Apuraha on palautettava, mikäli apurahaa

   

  • ei ole raportoitu kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä
  • ei ole käytetty vuoden sisällä rahan myöntämisestä
  • ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen kokonaisuudessaan. Yli jäänyt osuus on palautettava. 

  Apurahan palauttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät sitoumuksesta.

   

  Lisätietoja:


  Kouran asiamies

  Päivi Stark (paivi.stark@yle.fi)

  0400898306